Daar verscheen hem de Engel des Heeren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Hij keek toe, en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht: Laat ik toch dat wondere verschijnsel gaan bezien, waarom de braamstruik niet verbrandt: Toen de Heere zag, dat hij ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe: Mozes, Mozes! En hij antwoordde: Hier ben ik. Daarop zeide Hij: Kom niet dichterbij; doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is Heilige Grond. Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Exodus 3:2-6 

De lezing van de wet om de zeven jaar - dit jaar in Israël is ,een zevende jaar, een Shmita jaar, namelijk 5782! 

Toen Mozes de wet opgeschreven had, gaf hij ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond des Heren droegen, en aan al de oudsten van Israël. En Mozes gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding, namelijk het Loofhuttenfeest, wanneer geheel Israël opgaat om voor het Aangezicht van de Here, uw God, te verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij de wet ten aanhoren van geheel Israël voorlezen. Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de Here, uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden, en opdat hun kinderen, die er niet van weten, het horen en de Here, uw God, leren vrezen - al de tijd, dat gij leeft in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Deuteronomium 31:9-13

DENK DAAROM AAN UW KINDEREN, KLEINKINDEREN EN ACHTERKLEINKINDEREN ______________________________________________________

De Dag des Heren 

Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet komen en het land treffe met de ban. Maleachi 4:4-5 

Hij leid mij naar grazige weiden ...

PSALM 23 - De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets ...  

Mijn schapen horen naar Mijn stem, ...

Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Johannes 10:27-29

Onwankelbaar

"Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here"....... (1 Korintiërs 15:58)

Ik Ben de Opstanding en het Leven

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de Opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd ... ...  1 Petrus 1:3-5

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel