GODS VISIE, ROEPING EN OPDRACHT AAN ONS IN 2024!

In Spreuken 29:18 staat geschreven: "Indien openbaring (visie) ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart."

Gods Genade Gebeds- Genezingscentrum is sinds haar oprichting in augustus 1998 een aan God gewijde plaats waar gelovigen bijelkaar komen om Hem te aanbidden en te danken voor Zijn volbrachte werk. Het is een plaats van gebed en voorbede om door het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus verlossing, genezing en herstel te ontvangen naar geest, ziel en lichaam en zo een gezond leven te genieten. 

Iedere gelovige komt in de samenkomst des Heren telkens weer tot de overtuiging een heilig leven te leiden in het persoonlijk leven, het huwelijk, het gezin, in de familiekring en in de samenleving. De Geest van God doet iedere keer weer een bijzonder werk in ons midden tot opbouw van Zijn Gemeente en tot eer van Zijn Heilige Naam. 

"Want de reddende Genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven." (Titus 2:11-12) 

WEID MIJN LAMMEREN, ... HOED MIJN SCHAPEN, ... WEID MIJN SCHAPEN  

Met Gods hulp willen wij onze medegelovigen versterken en opbouwen om effectieve, vruchtbare dienaren van God te zijn. Uiteraard blijven deze gelovigen, die vanuit verschillende steden en dorpen komen, lid van hun eigen plaatselijke gemeente. 

"Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." (Mattheüs 16:13-19)

"De Geest van de Here God is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft om goed nieuws te brengen aan de armen; Hij heeft mij gezonden om de gebrokenen van hart te verlossen, om de gevangenen vrijheid te verkondigen en de gevangenis te openen voor hen die gebonden zijn; om het jaar van de gunst van de Here te verkondigen en de dag van de wraak van onze God; om te troosten allen die treuren; om te geven aan hen die treuren in Sion - om hun een mooie hoofdtooi te geven in plaats van as, de olie van blijdschap in plaats van rouw, het kleed van lof in plaats van een slappe geest; opdat zij eiken der gerechtigheid genoemd worden, de planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt wordt." (Jesaja 61:1-3 / Lukas 4:18-19)

"Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hijj, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. (1 Petrus 19:25)

U bent van harte welkom in Gods Genade Gebeds- & Genezingscentrum. De bijeenkomsten zijn op de woensdagavonden en de zaterdagmiddagen. Informeer naar de eerstvolgende bijeenkomst en/of meldt u aan via onze website, om onze nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Tel. 0180 - 617822  

 Josta Aarnoudse    

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor nieuwsbrief
Aanmelden

DE WEG TERUG

In Liefdevolle Herinnering ~ Op 19 november 2021 is onze geliefde Nico door Zijn Heer thuisgehaald.

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico &  Josta Aarnoudse 

Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) 

Stichting Gods Genade is erkend als ANBI.

Giften: 

NL85 ABNA 061.66.24.344 - T.n..v. Stichting Gods Genade  o.v.v. "Gift" (vermeld tevens postcode en huisnr.) 

KvK 41135239       

© 2015 - 2024 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel