Juda, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Genesis 49:8-10  


De spreuk van Bileam ... de zoon van Beor, en de spreuk van de man met het geopend oog; de spreuk van hem, die de woorden Gods hoort, en die de wetenschap des Allerhoogsten kent, die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met ontsloten ogen. Ik zie Hem, maar niet nu; ik schouw Hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël ... Numeri 24:15-17 

DE MESSIAS 

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren, Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddelozen doden, Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Jesaja 11:1-5 


Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodus, zie wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben Zijn Ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen, (te aanbidden). Want aldus staat geschreven door de profeet: "En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die Mijn volk Israël weiden zal." Matteus 2:1-6     


Hij (Jezus, de Gezalfde des Heeren) kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob. Jezus was nu vermoeid van de tocht en bleef bij de bron zitten....wij aanbidden, wat wij weten, want het heil (redding, verlossing) is uit de Joden (Juda, Yehuda, Yehudim), maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden in geest en waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  Johannes 4 


En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep: Wie is waardig de boekrol  te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een van uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. Openbaring 5:1-5    

De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel