GOD VAN ABRAHAM, ISAAK EN JAKOB. GOD VAN MOZES EN DE PROFEET ELIA, LEID ONS OP ONZE LEVENSREIS NAAR HET BELOOFDE LAND. Wij wandelen in Uw wegen met U, de Goede Herder, iedere dag aan onze zijde! Uw woord is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. 

Jakob zegent de zonen van Jozef - Jesaja 48 

En hij zegende Jozef en zeide: "God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaak gewandeld hebben; God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag; de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land." Jesaja 48:15-16 

“Het leven is een REIS, geen bestemming”, kan worden opgevat als een gezonde balans tussen het doen en het zijn, tussen plannen en loslaten, tussen het behalen van resultaten en het doorlopen van de benodigde fases, processen in het leven. Zo zijn de keuzes die men maakt belangrijk. "Maar wij, Uw volkde schapen van Uw weidezullen U voor altijd danken; van generatie op generatie zullen wij Uw lof vertellen." Psalm 79:13 - "Herder Israëls, neem ter ore! Gij, die Jozef leidt als schapen, Gij, die op de cherubs troont, verschijn in lichtglans. Wek Uw sterkte op vóór Efraïm, Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O, God, herstel ons, doe Uw Aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Psalm 80 

DOORVERTELLEN VAN GENERATIE OP GENERATIE _________________________  

Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; Ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, Ik wil aloude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld. dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht (de volgende generatie) des Heren roemrijke daden, ZIjn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israël, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht (de volgende generatie) die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen; opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren ... Psalm 78:1-7        

Hij leid mij naar grazige weiden ...

PSALM 23 - De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets ...  

Mijn schapen horen naar Mijn stem, ...

Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Johannes 10:27-29

Onwankelbaar

"Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here"....... (1 Korintiërs 15:58)

Ik Ben de Opstanding en het Leven

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de Opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd ... ...  1 Petrus 1:3-5

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel