(TERUG) IN DE SCHOOLBANKEN VAN EN MET DE LERAAR, ...VAN A TOT Z 

  

 

 

 

 

 

 

Van toen aan begon Jezus Christus Zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van der zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Heere, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zij ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn koninklijke waardigheid. Matteus 16: 21 t/m 28   

Wie niet zijn kruis draagt en Mij op Mijn Weg volgt, kan Mijn leerling (discipel) niet zijn. Lukas 14: 27 

Simon Petrus gaf antwoord: Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt de woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Johannes 6:68    

De bijbeltekst in het groen gemarkeerd in de afbeelding hierboven voor u vertaald naar het Nederlands: De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. Johannes 4:26

 

Wat de wereld NU en altijd nodig heeft is Liefde, allereerst Gods Liefde en dan naastenliefde    

Naastenliefde is de liefde voor de medemens. Het omkijken naar andere mensen en zich medeverantwoordelijk voelen voor het welzijn van zijn medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen, zijn blijken van naastenliefde. 

Herkomst van het woord naastenliefde 

Het woord naastenliefde is afgeleid van een vers in de Tenach / Bijbel: Je zult je naaste liefhebben als jezelf (Leviticus 19:18).

Welkom!

GOD HEEFT EEN PLAN, EN EEN DOEL VOOR UW LEVEN! 

Ik BEN de Deur

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

Zo staat er geschreven:

"Zo staat er geschreven en moest de Messias (de Christus) lijden en uit de de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem". Lukas 24:26-47

 

De Weg terug naar God de Vader

Lieve Heere Jezus, ik kom tot U zoals ik ben: Een zondaar. Ik geloof dat U de Zoon van God bent. Dat U aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden en dat U de striemen op Uw rug hebt gedragen voor mijn genezing. Ik wil niet meer mijn eigen weg gaan en mijn eigen zin doen. Ik heb berouw van mijn zonden. Op dit moment laat ik U toe in mijn hart. Ik wil een kind van God zijn. Reinig mij en vergeef mij alstublieft mijn zonden; bevrijd mij van iedere gewoonte waaraan ik verslaafd ben. Genees mijn lichaam en vul mijn leven met Uw Liefde, Vreugde en Rust. Amen. 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.           2 Corinthe 5:17 

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel