Ben ik mijns broeders hoeder? _____________________________________________________________________________

In Genesis staat de vraag van “persoonlijkheid en verantwoordelijkheid voor onze naasten” centraal. Vanaf het verhaal van Kaïn en Abel tot aan het verhaal van Jozef en het verraad door zijn broers, is dit onderwerp niet zichtbaar maar wel aanwezig. Kaïn vermoordt zijn broeder Abel en werpt de vragen van God af met een sarcastisch antwoord: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Kaïn toont geen spijt of verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan. De rest van het boek Genesis geeft het antwoord op die vraag weer en het antwoord is volmondig ja! Juda stapt naar voren en neemt verantwoordelijkheid. Dit resulteert in de hereniging van zijn familie. Ja, … hij, Juda, is de hoeder van zijn broers en ja, … hij zal zijn plaats in de slavernij innemen. Met deze gepassioneerde daad wordt Juda een rolmodel voor de verantwoordelijkheid die Joden hebben tegenover elkaar en tegenover de wereld. 

“want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen “broeders” te noemen, en Hij zegt: “Uw Naam zal Ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal Ik U lofzingen.” Lees Hebreeën 2:11 

De Leeuw van Juda en Tzedakah ________________________________________________________________________________________________

De inzettingen met betrekking tot het praktiseren van Tzedakah zijn nauw verweven met de Leeuw van Juda. Tzedakah vertegenwoordigt de verantwoodelijkheid dat elke Jood "zijn broeders hoeder" behoort te zijn, en een verschil moet maken in het leven van anderen.   

Wie is een Jood? Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt. Maar hij is een Jood, die het in het verborgene is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. (Lees Romeinen 2:28-29 / Efeziërs 2:11-13,19)    

De Heere, onze God besnijdt het hart! En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Zodat gij de Heere, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. (Lees Deuteronomium 30:6) ... en gelijk hieraan ook uw naaste liefhebt. 

Wat is Tzedakah? _______________________________________________________________________________________________________________

Het Hebreeuwse woord voor naastenliefde is Tzedakah, wat in principe "rechtvaardigheid" of "gerechtigheid" betekent. Er is hier een belangrijke nuance. In het Joodse denken is geven aan mensen in nood niet iets extra's; het is gewoon het juiste, eerlijke en rechtvaardige zaak om te doen. Ons geld is niet van ons. Het is van God, die het ons genadig heeft toevertrouwd. 

Het is voor ons alleen maar goed om het te verspreiden zoals Hij dat wenst, en het te delen met Zijn behoeftige kinderen. "Wie zich over de arme ontfermt, leent de Heere, Hij zal hem zijn weldaad belonen." Spreuken 19:17     

"Gezegend is hij die acht slaat op de arme (geringe); ten dage des onheils zal de Heere hem uitkomst geven; de Heere zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De Heere steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede ... geprezen zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja Amen. Psalm 41 "Gebed om genezing"    


Principes in het geven van een geldgeschenk _______________________________________________________

Of het nu een geldgeschenk is of een geschenk van je tijd (praktisch iemand helpen), kan de kracht van Tzedakah niet genoeg worden benadrukt. 

De Leeuw van Juda is een krachtig symbool van deze geest van vrijgevigheid en onbaatzuchtigheid

Bij het schenken van liefdadigheid kiezen joden er vaak voor om in veelvouden van 18 te geven, zoals 36, 54, 72 enz. Dit komt omdat de Hebreeuwse letter Chai, de letter voor leven, de numerieke waarde 18 heeft. Dus 180 euro, bijvoorbeeld, wordt "10 keer chai" genoemd. 

Dit drukt ons gebed uit dat de verdienste van naastenliefde in onze goede plaats staat en dat we gezegend worden met leven en voorspoed. 

  1. Geef niet om gezien te worden! (geef discreet, in het verborgene)
  2. Vergeef, geef ... en u zal vergeven en gegeven worden! 
  3. Geef met een bewogen en liefdevol hart! 

De Heere zal u uw weldaad belonen! Dat is Zijn Woord, Zijn belofte.  (Spreuken 19:17)  

Hij leid mij naar grazige weiden ...

PSALM 23 - De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets ...  

Mijn schapen horen naar Mijn stem, ...

Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Johannes 10:27-29

Onwankelbaar

"Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here"....... (1 Korintiërs 15:58)

Ik Ben de Opstanding en het Leven

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de Opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd ... ...  1 Petrus 1:3-5

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel