Navigatie

In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag, kwamen zij in de woestijn Sinai. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen zij in de woestijn Sinai en legerden zich in de woestijn; en Israël legerde zich daar tegenover de berg. 

Toen klom Mozes op tot God, en de Heere riep tot hem van de berg, en zeide: Zó zult gij zeggen tot het huis van Jakob en meedelen aan de Israëlieten: Gij heb gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot Mij gebracht heb.

Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot te Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Heere hem geboden had, voor. En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Heere over. Lees en bestudeer Exodus 19   

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk Priesterschap, een Heilige Natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn Wonderbaar Licht, u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen. Lees en bestudeer 1 Petrus 2:9-10   

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel