Navigatie

GODS WAPENRUSTING IS ONFEILBAAR! 

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleedt u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machthebbers, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Doet daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.   

1. Houd dan stand, uw middel, omgord met de waarheid, en bekleed u met het borstharnas van de GERECHTIGHEID, (Houd relatie met God en met medemens)

2. en DE VOETEN GESCHOEID met de bereidheid van het Evangelie van vrede. (mensen vertellen dat Jezus van hen houdt. Dat Hij ook voor hen gekruisigd, begraven en weer opgestaan is)  

3. Neem bovenal het SCHILD VAN HET GELOOF op, waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. (Werp al uw zorgen op Hem) 

4.  Neem de HELM VAN DE ZALIGHEID en het ZWAARD VAN DE GEEST, dat is Gods Woord. (Behoed uw gedachten, niet negatief denken en lees elke dag Gods Woord) 

5. Terwijl u bij elke gelegenheid met gebed en smeking bidt in de Geest (tongentaal) en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

_____________________________________________________________  Josta 

Psalm 3 - Een psalm van Koning David - Morgenlied  "Maar Gij, Heere, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft"  

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel