Navigatie

HET "ONZE VADER" GEBED 

"Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid." Deut. 32:6 

"Gij immers zijt onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij Here, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is Uw naam," Jesaja 63:16 

"Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand." (Jesaja 64:8)

 


Bidt gij dan aldus: Onze Vader, die in Hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook geven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos onze van de boze. Want  Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matteüs 6: 9-15

 

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel