Navigatie

IK BEN DE HEERE, UW HEELMEESTER. EXODUS 15:26

7 BELOFTES VOOR UW GODDELIJKE GENEZING

PSALM 107 VERS 20 

Hij zond Zijn Woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.

JESAJA 53 VERS 4 EN 5

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze overtredingen verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is onze genezing geworden.

MATTHEUS 8 VERS 16 EN 17

Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn Woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.  

1 PETRUS 2 VERS 24

Die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.

PSALM 103 VERS 2 EN 3

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn Heilige Naam; Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw krankheden geneest.

JACOBUS 5 VERS 15

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

MARKUS 16 VERS 17 EN 18

Als tekenen zullen deze dingen de gelovige volgen: In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel