Navigatie

WELCOME TO THE FUTURE 

 WELKOM TOT DE TOEKOMST

NIEUW JERUZALEM!

En hij voerde mij weg in de Geest op een grote en hoge berg en toonde mij de Heilige Stad, JERUZALEM, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalhelder diamant. En zij had een grote en hoge muur en zij had twaalf poorten en op de poorten twaalf engelen, en namen op de poorten geschreven, welke zijn die van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Naar het oosten waren drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten. En de muur der Stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams ... Openbaring 21:10-14   


... En hij, die met mij sprak, had een gouden meetstok om de Stad op te meten, en haar poorten en haar muur, En de Stad lag in het vierkant en haar lengte was even groot als haar breedte; en hij mat de Stad op met de stok: twaalfduizend stadiën; haar lengte en haar breedte en haar hoogte warem gelijk. En hij mat haar muur op: honderd vierenveertig el, mensenmaat, die engelenmaat is. En de bouwstof van haar muur was diamant; en de Stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. En de fundamenten van de muur der Stad waren met allerlei edelgesteente versierd ... 

Het eerste fundament was DIAMANT, het tweede LAZUURSTEEN, het derde ROBIJN, het vierde SMARAGD, het vijfde SARDONYX, het zesde SARDIUS, het zevende TOPAAS, het achtste BERIL, het negende CHRYSOLIET, het tiende CHRYSOPRAAS, het elfde SAFFIER, het twaalfde AMETIST. En de twaalf poorten waren TWAALF PAARLEN: iedere poort afzonderlijk was uit één PAREL, en de straat der Stad was zuiver GOUD, gelijk doorschijnend GLAS ...     


En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. En de Stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar, en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn; en de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die GESCHREVEN zijn in het BOEK DES LEVENS van HET LAM. Openbaring 21

 

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel