Navigatie

Beste lezer, enige tijd geleden werd ik elke dag met blijdschap al zingende wakker met de woorden van Jesaja 9 vers 5 en 6:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam, Wonderbare Raadsman, Leidsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze Heerschappij en aan de Vrede zal geen einde komen op de Troon van David en over Zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere der Legermachten zal dit doen. Halleluja!   

Gods plan was dat de mens, de dieren en de natuur in vrede leven. Maar door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva die daardoor gezondigd hadden tegen God, was de perfecte harmonie en vrede verloren gegaan.

Er is een scheidingsmuur tussen God en de mens gekomen. Er ontstond jaloezie, haat en geweld. Maar God had gelukkig een plan om deze vrede te herstellen en de scheidingslijn tussen God en de mens af te breken. Hij beloofde door Jesaja de Profeet, de Messias te sturen om de vrede op aarde te vestigen en de werken van de duivel te verbreken.

Hij bracht geen boodschap van vrede, maar Hij was de Prins van Vrede, de Vredevorst! Hij kwam om onze vrede op het kruis met Zijn bloed te kopen. Hij vernietigde de kracht van de zonde en herstelde de relatie van de mens met God. Door de straf op Zichzelf te nemen versloeg Hij de Satan.

Door geloof in Jezus' leven, dood en opstanding, is de mens hersteld in een juiste relatie met God, hij is vrijgezet van alle beschuldigingen tegen hem. Hij heeft vrede, wetende dat het bloed van Jezus hem heeft gereinigd van alle zonden en dat hij gered is van de komende toorn en oordeel van God op de aarde.

Jezus heeft de muur, de scheidingslijn, afgebroken tussen God en de mens. Niet alleen heeft Christus ons hersteld en vrede met God gegeven. Hij maakte het ook mogelijk voor de mens om vrede te hebben met elkaar en dat wij één zijn in Hem!

 

Beste lezer, wilt u een zoon/dochter van God worden? Hierbij geven wij u een antwoord-gebed dat u kunt uitspreken tot God.

Mijn Heer en mijn God, ik heb mijn leven op mijn manier geleefd. Ik heb vele verkeerde dingen gedaan. Ik bekeer mij van al mijn zonden. Vergeef mij alstublieft. Ik geloof nu, dat U mijn Redder bent. Dank U wel, dat U in mijn plaats gestorven bent. Ik vraag U nu om Uw geschenk van eeuwig leven. Ik geef U mijn leven en wil graag dat U mijn Heer bent. Help mij om voor U te leven door de kracht van de Heilige Geest. Dit alles bid ik U in Jezus' Naam. Amen. 

Er staat in de bijbel geschreven: 

"Allen, die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven."  

Gefeliciteerd! U bent nu een zoon/dochter van God geworden. Wilt u met ons contact opnemen? Dat zouden wij zeer fijn vinden. Deel met ons uw getuigenis. 

Josta Aarnoudse-Spies 

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel