Navigatie

 • De Heilige Schriften zijn het onfeilbare en gezaghebbende Woord van God, zonder fout, gegeven voor het doel de mens te leiden naar Redding.  
 • God de Vader is de Schepper van hemel en aarde, Onderhouder van alle dingen. Er is maar één God: Oneindig, eeuwig en volmaakt in heiligheid, waarheid en liefde.
 • De drie-enige God bestaat uit: De Vader, de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Zij bestaan gelijktijdig, eeuwig en aan elkaar gelijk.  
 • De Zoon, Jezus, werd op bovennatuurlijke wijze verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en was zonder zonde. Hij was het plaatsvervangend Offer voor de zonden van de gehele mensheid door Zijn dood aan het kruis. Hij stond op uit de dood in Zijn eigen verheerlijkte lichaam en verscheen aan vele mensen, is opgevaren naar de Hemel en zal terugkomen naar de aarde in Kracht en Heerlijkheid. 
 • Hij is nu het Hoofd van Zijn Lichaam, de KERK. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Heilige Geest verenigt de mens aan Jezus Christus in geloof, brengt de Wedergeboorte voort, woont in de gelovige en stelt hem in staat om in heiligheid en rechtvaardigheid te groeien en wordt een geschenk van God aan de KERK.
 • De Doop van de Heilige Geest is beschikbaar voor een ieder die in Jezus Christus gelooft en zijn leven totaal overgeeft aan de volledige en volmaakte wil van God.
 • De Gaves van de Heilige Geest: Woord van Kennis, Wijsheid, Geloof, Genezing, het Werken van Wonderen, Profetie, Onderscheiding van geesten, het Spreken in Tongen,  het vertalen van de Tongentaal zijn beschikbaar door de Heilige Geest en zijn voor de KERK van vandaag!  
 • De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. Door de oorspronkelijke zonde van Adam en Eva is de mensheid van God afgeweken en van nature zondig geworden. Hij is niet in staat om zelf tot zijn God terug te keren en is verloren zonder hoop, afgezien van de Redding door Jezus Christus. 
 • Redding is het geschenk van God door genade en geloof van Jezus Christus. Er is geen andere Naam dan die van Jezus Christus waardoor de mensen gered zullen worden.  
 • Door zich van de zonde af te keren, zich te bekeren, in Christus en in Zijn plaatsvervangend sterven te geloven, wordt de mens Wedergeboren tot eeuwig leven door de inwoning van de Heilige Geest. 
 • De KERK is het Lichaam en de Bruid van Christus, wiens Opdracht is om het Evangelie te verkondigen aan alle mensen in alle natien en van hen discipelen te maken.   
 • De Voleinding van alle dingen omvat de zichtbare en persoonlijke wederkomst van Jezus Christus, de Opstanding van de doden die in Christus gestorven zijn en de verandering van hen die in Christus levend overgebleven zijn, zullen naar de Tegenwoordigheid van God gaan voor eeuwig.    

 

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel